open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

59세 해죽(海竹) 공 후손 (충순위공파)

  59 세 60 세  61 세 62 세                
충순위공파 1518759004
해죽
海竹
1518760003
위강 渭鋼 
1518761004
언조 彦祚
1518762005
방환 邦桓
              충순위공파 
충순위공파       1518762006
방윤 邦潤
              충순위공파 
충순위공파       1518762007
방준 邦濬
              충순위공파 
충순위공파       1518762008
방혁 邦赫
              충순위공파 
충순위공파       1518762009
방휘 邦輝
              충순위공파 
충순위공파   1518760004
위상 渭尙 
1518761005
언엽 彦燁
1518762010
방준 邦濬
              충순위공파 
충순위공파   1518760005
위광 渭光 
1518761006
언익 彦益
1518762011
방원 邦元
              충순위공파 
충순위공파     1518761007
언국 彦國
                충순위공파 
충순위공파     1518761008
언관 彦觀
1518762012
방일 邦馹
              충순위공파 
충순위공파   1518760006
위대 渭大 
1518761009
언태 彦泰
                충순위공파 
충순위공파     1518761010
언채 彦采
1518762013
방철 邦哲
              충순위공파 
충순위공파     1518761011
언봉 彦封
                충순위공파 
                         
                         

Server execution time: 0.02395 second