open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

57세 이주(以周) 공 후손 (태천공파)

  57 세 58 세 59 세 60 세  61 세 62 세            
태천공파 1518157003
이주
以周
(系子)
1518158002
세익 世益
                  태천공파
태천공파   1518158003
세설 世說
1518159001
용빈 龍賓
1518160001
이원 履元 
              태천공파
태천공파     1518159002
호빈 虎賓
1518160002
이수 履守 
1518161001
석일 錫逸
1518162001
언서 彦瑞
          태천공파
태천공파   1518158004
세설 世卨
1518159003
유빈 有賓
1518160003
이일 履一 
              태천공파
태천공파       1518160004
이오 履五 
1518161002
신우 信祐
1518162002
순기 順基
          태천공파
태천공파   1518158005
세노 世노
1518159004
관휴 觀休
                태천공파
태천공파     1518159005
관빈 觀賓
1518160005
이철 履喆 
1518161003
석우 錫祐
1518162003
언호 彦浩
          태천공파
태천공파           1518162004
언주 彦胄
          태천공파
태천공파           1518162005
언명 彦明
          태천공파
태천공파           1518162006
언학 彦學
          태천공파
태천공파           1518162007
언용 彦用
          태천공파
태천공파       1518160006
이규 履逵 
              태천공파
태천공파       1518160007
이달 履達 
              태천공파
태천공파     1518159006
관국 觀國
1518160008
이화 履和 
              태천공파
태천공파     1518159007
관형 觀亨
1518160009
이기 履基 
              태천공파
태천공파     1518159008
관유 觀由
1518160010
이옥 履玉 
1518161004
석복 錫福
1518162008
언방 彦邦
          태천공파
태천공파           1518262001
언신 彦臣
          태천공파
태천공파           1518262002
언민 彦民
          태천공파
태천공파         1518261001
석록 錫祿
            태천공파
태천공파         1518261002
석노 錫老
1518262003
언길 彦吉
          태천공파
태천공파   1518258001
세태 世泰
                  태천공파
                         
                         

Server execution time: -0.949292 second