open all | close all

## 인터넷 세계표 ##

경주정씨 인터넷 세계표
(세계표내 한글 이름을 클릭하면 본인 후손 10세가 추가로 표시됩니다.)

시조 지백호 | 중시조 진후 문정공 | 문헌공파 | 양경공파 | 월성위파 | 평장공파
문헌공파내 세파:
순흥공파 | 추파공파 | 우후공파 | 장흥공파 | 죽산공파 | 동래공파 | 별제공파 | 교수공파 | 고산공파 | 상서공파 | 팔송공파 | 좌윤공파
판서공파 | 제안공파 | 참의공파 | 감사공파 | 추만공파
참의공파내 세파:
(참봉공파 , 곡구공파 , 직장공파 , 통덕랑공파 , 운공파 , 성은공파 , 매헌공파 , 봉사공파 , 태천공파 , 충순위공파 , 희징공파 , 희순공파)

53세 구(球) 공 후손 (감사공파)

  53 세 54 세 55 세  56 세                
감사공파 1600153002

1600154003
종휘 宗輝
1600155003
지강 之綱 
1600156003
계현 繼賢
              감사공파
감사공파       1600156004
세현 世賢
              감사공파
감사공파       1600156005
기현 起賢
              감사공파
감사공파       1600156006
진현 進賢
              감사공파
감사공파       1600156007
우현 友賢
              감사공파
감사공파       1600156008
상현 尙賢
              감사공파
감사공파   1600154004
1600155004
애남 愛楠 
1600156009
경룡 景龍
              감사공파
감사공파       1600156010
경달 景達
              감사공파
감사공파       1600156011
경선 景善
              감사공파
감사공파       1600156012
경린 景麟
              감사공파
감사공파     1600255001
덕입 德立 
                감사공파
감사공파   1600254001
1600255002
후남 垕男 
1600256002
응길 應吉
              감사공파
감사공파       1600256003
응정 應貞
              감사공파
감사공파       1600256004
응주 應周
              감사공파
                         
                         

Server execution time: 0.02118 second